สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

ประวัติความเป็นมา
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556 โดย Administrator
อ่าน [547]

ประวัติความเป็นมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1.....

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 120 ตอนที่ 62 ก มีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ส่งผลให้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออกเป็น 175 เขต

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

          ดังนั้น จึงได้มีการหลอมรวมสำนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เข้าด้วยกัน คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ตั้งสำนักงานอยู่ 3 ส่วน (ส่วนที่ 1) อยู่ที่อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (เดิม) เลขที่ 176 ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ส่วนที่ 2) อยู่ที่อาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา (เดิม) ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ส่วนที่ 3) อยู่ที่อาคารสำนักงานสามัญจังหวัดสงขลา (เดิม) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อมาได้ปรับสำนักงานให้เหลือเพียง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 (อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เดิม) และ ส่วนที่ 2 (อาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เดิม) โดยมี นายสงวน ศรีสุข เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน และเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ในลำดับถัดมา แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7 ส่วนราชการ คือ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผน  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  6. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  และ 7. หน่วยตรวจสอบภายใน

          ต่อมา ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553  แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7 ส่วนราชการ ได้แก่ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน 7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงาน
1. นายสงวน ศรีสุข              
15  มิถุนายน 2547 – 30  กันยายน  2550
2. นายไพรัช แสงทอง          
ตุลาคม  2550 – 19  ตุลาคม  2553
3. นายศลใจ วิบูลกิจ            
11 ตุลาคม  2554  -  ตุลาคม  2555
4. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์        10  ตุลาคม  2555 –  ปัจจุบัน

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อเรา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่านิยม

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com