สืบค้นข้อมูลทั่วโลก  
 

ผลงานทางวิชาการของ นางอารีย์ บรรจงรัตน์ คุณครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา
นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2556 โดย Administrator
อ่าน [784]

รายงานการพัฒนาเเบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ เเละการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา........

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาเเบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ เเละการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา อารีย์ บรรจงรัตน์

หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 5 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน แผนการจัด การเรียนรู้ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และสถิติทดสอบที ( t-test แบบ dependent samples )

ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.64 / 82.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .0 1 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.6 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 9


 

 บทคัดย่อ


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวณัชชา บัวอนันต์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางยินดี หงษ์ภักดี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางขวัญฤทัย ช่างสาร
รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุรชัย ธรรมชาติ

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

พัฒนาโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-7341-2 โทรสาร 0-7431-3793 E - mail : ska1@obecmail.obec.go.th
Webmaster : ฐิดายุ สรรพสิน E - mail : songkhla.ska1@gmail.com