นางปิยวรรณ ยอดเพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
08-1679-0985
ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ออกหนังสือรับรองประวัติเพื่อประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ

 

ปิดหน้าต่างนี้